Obec Rokle
ObecRokle

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Rokle

Obec Rokle jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Rokle 3
43201 Kadaň
Mobilní telefon: 778094777
Mobilní telefon: 775522226
E-mail: urad@obecrokle.cz
WWW: www.obecrokle.cz/
ID Datové schránky: 93vburj
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Rokle 3
  43201 Kadaň
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Rokle 3
  43201 Kadaň
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí12:00 – 17:00
  středa10:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 93vburj
Komerční banka a. s.: 5929441/0100 (Komerční banka, a.s.)
00262129
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Rokle
  Rokle 3
  43201 Kadaň
 • e-mailem: urad@obecrokle.cz
 • elektronickým podáním: urad@obecrokle.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 778094777
  775522226
Úřední hodiny
pondělí12:00 - 17:00
středa10:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. oodpovědnosti za přestuply a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • Sbírka zákonů
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Rokle vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad č. 1/2018

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Rokle poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

Vyrocni zprava dle zakona 106_1999 Sb., obec Rokle 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,73 kB
Staženo: 16×
Vloženo: 11. 4. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

Vyrocni zprava dle zakona 106_1999 Sb., obec Rokle 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 189,1 kB
Staženo: 64×
Vloženo: 10. 5. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

Vyrocni zprava dle zakona 106_1999 Sb., obec Rokle 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,94 kB
Staženo: 134×
Vloženo: 23. 3. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Vyrocni zprava dle zakona 106_1999 Sb., obec Rokle.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 169,34 kB
Staženo: 245×
Vloženo: 19. 3. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Vyrocni_zprava_106_obec_Rokle.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,73 kB
Staženo: 478×
Vloženo: 30. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

CCF23012019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 344,21 kB
Staženo: 503×
Vloženo: 23. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

CCF25092018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 468,98 kB
Staženo: 561×
Vloženo: 12. 1. 2018

2023

2/2023 - odpověď zveřejněna dne 15.11.2023

Vaší žádosti dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., „o svobodném přístupu k informacím“ v platném znění ze dne 11. 11. 2023 s dotazem na:

a) počet bytových jednotek ve vlastnictví obce Rokle, které jsou využívány k nájemnímu bydlení, včetně vývoje jejich počtu od roku 2012,

b) výše nájemného v uvedených bytových jednotkách, včetně jejího vývoje od roku 2012,

Odpověď

Obec Rokle nevlastní žádné bytové jednotky sloužící k nájemnímu bydlení.

1/2023 - č.j. OÚRoK11/2023 - zveřejněno dne 26.10.2023

1. Jaká byla schválena cena bez DPH na obnovu rybníku v Krásném Dvorečku a výměnu střešní krytiny  OÚ Rokle?

ad1. Obnova vodní nádrže - 2 894 048,63 Kč

        Výměna střešní krytiny - 1 394 331,49 Kč

2. Jaká byla konečná cena včetně víceprací bez DPH

ad2. Obnova vodní nádrže - 3 603  969,11 Kč

        Výměna střešní krytiny - 1 653  884,59 Kč

2021

1/2021 - č.j.OÚR0K32/2021 - zveřejněno dne 27.7.2021

1. .Jaká jsou pravidla při rozhodování zastupitelstva ohledně prodeje nemovitosti nebo pronájmu v případě zájmu o koupi nebo pronájem více zájemců?

ad 1. Pokud je o koupi pozemku více zájemců rozhoduje zastupitelstvo výběrovým řízením a to     nejvyšší nabídnutou cenou. Obálkovou metodou

2. Budou pravidla při rozhodování zastupitelstva ohledně prodeje nebo pronájmu nemovitostí zveřejněna na úřední desce? Pokud ne, tak z jakého důvodu?

ad 2. Informace bude zveřejněna na stránkách obce Rokle před veřejném zasedání.

3. Pokud bude jediným hlediskem pro rozhodování zastupitelstva nejvyšší nabídnutá cena, jak je zajištěna transparentnost výběru, když starostka obce na zasedání zastupitelstva dopředu deklaruje, že prodej pozemku č. 686/2 je určen k prodeji synovi pana Hami, který je současně zastupitelem obce, přičemž existuje důvodné podezření, že by mohl dopředu znát nabídky ostatních uchazečů a mohl by tak mít neoprávněnou výhodu při stanovení své cenové nabídky?

ad 3. Nikdo nebude informován o nabídkách. Nabídky si uchazeči řádně zapečetí a osobně donesou.

4. Předmětem prodeje je mimo jiné nemovitost s č. 68ô/2ĺ která je nyní vedena v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost a je zapsána v zemědělském půdním fondu, zároveň se nachází mimo zastavěné území obce. Je ve veřejném zájmu zajistit ochranu zemědělské půdy? Pokud ano, neměla by být při prodeji upřednostněna osoba, která je vedena v evidenci zemědělských podnikatelů a měla by tak být lépe schopna zajistit ochranu tohoto veřejného zájmu, respektive neměla by být u zemědělského podnikatele vyšší záruka, že bude pozemek využívat v souladu s požadavky na ochranu půdního fondu?

ad 4. Žádná osoba nebude upřednostněna.

5. Jak obec Rokle zdůvodňuje prodej svých nemovitostí respektive pozemků za ceny 60 Kč/m2 v nezastavěném území a 100 Kč/m2 v zastavěném území, přičemž zákon č, 128/2000 Sb., Zákon o obcích, S 39, odst. (2) říká, že „Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné. V případě, že jsou výše uvedené ceny stanoveny na základě „néjakého" podkladu, prosím o jeho zaslání.

ad 5. Obec Rokle má ceny pozemků schválené zastupitelstvem.

6. Prosím o zaslání zápisu ze zasedání zastupitelstva Rokle včetně usnesení, kde byl schválen prodej pozemku č. 856/1 a 857/13 panu Květovi, Současně prosím o zvýraznění části zápisu, kde je uvedeno, že starostka oznámila svůj střet zájmu, jelikož se jedná o syna starostky. Dále žádám o zasláni odůvodněni kupní ceny pozemku, které je v souladu s ze zákonem o obcích, S 39, odst. (2), připadně znalecký odhad na základě kterého byla stanovena kupní cena.

ad 6. Zápis bude zaslán, nevidím žádný střed zájmu o prodeji pozemku p.Květovi, vše bylo řádně zveřejněno.

 

7. Jaké je zdůvodnění prodeje pozemku č. 524/2 v chatové oblasti Hradec, který slouži jako místní komunikace v chatové oblasti. Je si obec vědoma, že prodejem této nemovitosti dojde k narušeni majetkových práv vlastníků nemovitostí, kteři maji po této komunikaci zajištěn přistup ke svým nemovitostem a prodejem pozemku č. 524/2 bude jednáno proti veřejnému zájmuO Pokud není předmětem prodeje celý pozemek, ale jeho část, neobává se obec Rokle rizika zneplatnění tohoto prodeje, z důvodu nenaplněni požadavku zákona 128/2000 Sb., Zákon o obcích, S 39, odst. (1)?

ad 7. Prodej části p.č. 524/2 v k,ú, Rokle je z důvodu stálého parkování cizího vozidla v místě kde má majitel vlastní odběrnou šachtu pro pitnou vodu

8. Jaké je zdůvodněni pronájem pozemku č. 521/53 a č. 521/1, které se nacházejí v chatové oblasti Hradec a které zároveň slouží jako místní komunikace. Je si obec vědoma, že pronájmem těchto nemovitosti může dojit k narušení majetkových práv vlastníků nemovitostí? Jakým způsobem jsou „ošetřenaä majetková práva vlastníků nemovitostí, kteří mají po těchto komunikacích zajištěn přístup ke svým nemovitostem, v návrhu smlouvy o pronájmu? Pokud nejsou předmětem pronájmu celé pozemky, ale jejich části, neobává se obec Rokle rizika zneplatnění tohoto pronájmu, z důvodu nenaplnění požadavku zákona č, 128/2000 Sb., Zákon o obcích, S 39, odst. (1)?

ad 8. Pronájem části p.č. 521/53 a p.č. 521/1 v k,ú, Rokle je z důvodu špatného parkování cizích osob, jako třeba rybářů a jiných návštěv v chatové oblasti.

9. Kdy dojde k odklizení stavební suti a výkopku z veřejného prostranství na pozemku č. 674/1, která pochází z pozemku č. 655, Z jakého právního titulu bylo umožněno skladovat stavebni odpad na obecním pozemku? Je si obec Rokle védoma, že pokud uložení stavebního odpadu umožnila, tak připustila na svém pozemku vznik nelegální skládky, respektive je provozovatelem nelegální skládky? Pokud je skládka legální, žádám o zaslání povolení vydaného krajským úřadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, S21, odst. (2).0 Případně jak bude obec v této věci dále postupovat?

ad 9. Na p.č. 674/1 není stavební suť, ale kameny, které budou použity ke zpevnění hráze rybníka na p.č. 683 vk,ú, Rokle. Pozemek č. 655 který uvádíte neexistuje

10. Proč obec neplní požadavky zákona č, 541/2020 Sb., zákon o odpadech, 559, odst (2), kterým je stanoveno, že „Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od f, ledna 2025 rovněž textilu, 'í kdy v tuto chvíli obec Rokle neurčila místa pro sběr kovů, jedlých olejů a tuků, Proč obec neplní vlastní Obecné závaznou vyhlášku C, 6/2016, kde stanovuje, že zvláštní sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny v období od 1.4. do 31,10, na stanovištích, která jsou uvedena přílohou vyhlášky, přičemž umístění těchto nádob soustavné nezajišťuje na stanovišti „Hradec — u mostu". Kdy a jak bude zjednána náprava?

ad 10. Sběrné nádoby na biologický odpad jsou v obci Hradec na p.č. 644//1 v k,ú,Rokle.

 

2020

1/2020 Sdělení k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na vaši žádost ze dne 13.02.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci zodpovězení otázky, zda obec Rokle obdržela v období od ledna 2019 do současnosti jakékoliv finanční plnění související s akciemi společnosti Severočeská plynárenská a.s. IČ: 499 03 209 uvádíme následující.

Obec rokle v předmětném období neobdržela žádné finanční plnění související s akciemi společnosti Severočeská plynárenská a.s.

2/2020 Žádost o zaslání faktur za čerpání právních služeb účtovaných v roce 2019 a 2020 včetně příloh. Faktury za právní služby.

2019

1/2019 Žádost o informace ohledně nabídky veřejných zakázek od společností Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o.

 • Na Vaši žádost o poskytnutí informace na základě zákona 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme, že uvedené subjekty Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o. nepodaly vůči našemu orgánu veřejné moci, naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

2/2019 Žádost o poskytnutí informace, zda obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská plynárenská, a.s. (dnes Innogy Energie, s.r.o.), IČO 49903209 

 • Žadateli byla zaslána kopie výpisu z účtu majitele cenných papírů.

3/2019 Žádost o poskytnutí informace

 • Obecní úřad v Rokli potvrzuje tímto ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., že s firmou WIEMARG, s.r.o., IČ: 04702948 nespolupracuje v oblasti dotačních projektů.

4/2019 Žádost o poskytnutí informace, zda obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská plynárenská, a.s. (dnes Innogy Energie, s.r.o.), IČO 49903209 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Důležitá tel. čísla

112 Tísňová linka

150 Hasičský sbor

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 12 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 20/11 °C
středa 29. 5. oblačno 20/10 °C

Obec Rokle...

…se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji asi tři kilometry jihovýchodně od Kadaně. Leží převážně na levém břehu Úhošťanského potoka v mírné sníženině v nadm. v. kolem 340 m.. V obci žije 389 obyvatel. Pod správu obce spadá celkem pět obcí. Většina území je odlesněná, převažuje zemědělská půda. Nejvyšší bod je vrch Hůrka (někdy též Kobyla) v nadm. v. přibližně 560 m n. m. a nejnižší bod 275 m n. m je kde řeka Ohře vtéká do Nechranické přehrady. Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko.