Datum a čas

Dnes je středa, 22. 5. 2019, 6:47:37

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

 

Počasí

 

 

Spolupracující organizace

logo kadanObec s rozšířenou působností

Město Kadaňlogo ukÚstecký kraj

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Poskytování informací

Přehled nejdůležitějších předpisů souvisejících s poskytováním informací

 

1. Název Rokle
2. Důvod a způsob založení Obec Rokle jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura Starosta obce
Místostarosta obce
Zastupitelstvo obce – 7 členů
- Kontrolní výbor – 3 členové
- Finanční výbor – 3 členové
Obecní úřad
Zvláštní orgány: žádné
Příspěvkové organizace zřizované obcí: žádné
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Rokle, Rokle 3, PSČ 43201, adresní pošta Kadaň.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Rokle, Rokle 3.
4.3 Úřední hodiny Pondělí 12:00 - 17:00 a středa 10:00 - 17:00 hodin.
4.4 Telefonní čísla 775 522 226 a 778 094 777
4.5 Čísla faxu Obec nemá fax.
4.6 Adresa internetové stránky www.obecrokle.cz
4.7 Adresa e-podatelny urad@obecrokle.cz
4.8 Další elektronické adresy Datová schránka: 93vburj
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 5929441/0100 (Komerční banka a. s.).
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.
6. 00262129
7. DIČ CZ00262129
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Rozpočtový výhled obce
Povodňový plán
Program rozvoje obce
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
8.2 Rozpočet Odkaz zde
9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob pro podání opravných prostředků proti rozhodnutím obce, včetně všech požadavků kladených na osobu podávající opravný prostředek jsou uvedeny v InfZ a obec nestanoví žádné odchylky od zákonného postupu.

§ 16 InfZ - Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
§ 16a InfZ - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.
12.  Formuláře https://portal.gov.cz/obcan/formulare
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/obcan/formulare
14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy jsou přístupné na hypertextovém odkazu https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx.
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné právní předpisy obce (obecně závazné vyhlášky a nařízení) jsou přístupné na hypertextovém odkazu.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad č. 1/2018 je přístupný na hypertextovém odkazu: e_download.php?file=data/editor/188cs_2.PDF&original=Sazebn%C3%ADk%20%C3%BAhrad.PDF
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Nejsou žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.
16.  Licenční smlouvy  
43481 Vzory licenčních smluv Nejsou.
43512 Výhradní licence Nejsou.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 InfZ nejméně za poslední dva roky je dostupná na následujících hypertextových odkazech: 2017,2018.