Datum a čas

Dnes je pondělí, 25. 1. 2021, 20:17:06

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Miloš

Počasí

 

Spolupracující organizace

logo kadanObec s rozšířenou působností

Město Kadaňlogo ukÚstecký kraj

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Podávání, příjem a vyřizování petic a stížností

Tato směrnice upravuje postup pro podávání, přijímání a vyřizování petic, stížností ve smyslu § 102 odst.2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích a § 1 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád a dále stížnosti ve smyslu § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád.

Příjem petic
Petice se přijímají v podatelně obecního úřadu. Každá petice musí být opatřena otiskem podacího razítka. Zjistí-li se, že orgán města není věcně a místně příslušný k jejímu vyřízení, musí být petice do 5 dnů postoupena příslušnému orgánu veřejné správy a současně se o postoupení vyrozumí ten, kdo petici podal.

Vyřízení petic
Správní orgán je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne, kdy mu byla petice doručena, písemně odpovědět tomu, kdo petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení.

Podávání stížností
Podání se jako stížnost posuzuje vždy podle svého obsahu, bez ohledu jak je podání nazváno. Lze je učinit písemně, ústně, v elektronické podobě (podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem) nebo telefaxem. 

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní.

Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání, umožňující její vyřízení, pomůže správní orgán stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se nebude dále zabývat.

Jestliže stížnost není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřízení nutno doplnit další údaje, které se ve stížnosti neuvádí, vyzve se stěžovatel k jejímu doplnění a současně se poučí, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, stížnost bude bez dalšího opatření odložena, o čemž již nebude stěžovatel vyrozuměn.

Přijímání stížností
Stížnosti se přijímají v úřední hodiny v podatelně obecního úřadu.

Pokud stěžovatel opakuje stížnost ve stejné věci nebo se jinou formou domáhá téhož cíle jako v předchozí stížnosti, bude zkontrolováno, zda byla původní stížnost správně vyřízena. Výsledek kontroly se oznámí stěžovateli písemně, přičemž bude poučen, že každá další stížnost v téže věci, pokud nebude obsahovat nové skutečnosti, které by mohli mít vliv na výsledek prošetřování, bude bez dalšího prošetřování založena a stěžovatel již nebude o tom vyrozuměn.

V případě, že ve stejné věci, v jaké již byla vyřízena stížnost jiného stěžovatele, podá stížnost další stěžovatel bez uvedení nových skutečností, které by měly vliv na výsledek prošetření stížnosti, není třeba jeho stížnost znovu prošetřovat a je nezbytné jej vyrozumět o výsledku vyřízení původní stížnosti.

Lhůty pro vyřízení
Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy bylo podání doručeno. Jestliže si vyřízení stížnosti vyžaduje součinnost jiného orgánu veřejné správy, fyzické či právnické osoby nebo je-li prošetření předmětu stížnosti zvláště složité, lze prodloužit lhůtu k vyřízení o dalších 30 dnů. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech tohoto prodloužení písemně vyrozuměn bez zbytečného odkladu.